Cele szkoły

Celem Szkoły Podstawowej Specjalnej "Odzyskać Radość" jest edukacja i wszechstronna rewalidacja dzieci, przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych oraz tworzeniem warunków pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego, przygotowanie ich do jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i rodzinnym oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły podstawowej i podjęcia edukacji w gimnazjum.

Edukacja

priorytetem szkoły jest edukacja po przez rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go -stosownie do jego możliwości - w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby oraz, aby:

 1. mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie;
 2. zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych;
 3. był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie decydowania o sobie;
 4. mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia, zachowując prawo do swojej inności.

Zwiń

Dla kogo
jest szkoła?

Szkoła Podstawowa Specjalna "Odzyskać Radość" prowadzi działalność oświatowo - rehabilitacyjną dla dzieci niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym, głębokim a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla dzieci w Kraszewie-Czubakach.

Większość dzieci przebywających w Ośrodku to dzieci porzucone – niepełnosprawne. Wiele uwagi, od początku edukacji ucznia w szkole, poświęca się na kształtowanie umiejętności społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania.

 

oferta i atuty naszej placówki

nasza oferta:

 • 4-6 uczniów w klasie
 • szeroka oferta zajęć indywidualnych:
  - logopedia,
  - terapia psychologiczna,
  - zajęcia wspomagające edukację,
  - gimnastyka korekcyjna
 • bogata oferta zajęć o charakterze integracyjnym
 • wszechstronna aktywizacja twórcza uczniów – zajęcia kreatywne

nasze atuty to:

 • specjalistyczna, doświadczona kadra,
 • indywidualizacja zajęć w systemie klasowo-lekcyjnym,
 • kameralny charakter szkoły, stwarzający poczucie bezpieczeństwa uczniom.

Pracują
u nas

Dyrektor szkoły

Marta
Samoraj

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Menadżer oświaty. Wieloletni nauczyciel w szkołach policealnych, koordynator wycieczek krajowych i zagranicznych dla dzieci młodzieży, wolontariusz w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Pedagog terapeutyczny i rewalidacyjny.

Nauczyciel terapeuta

Anna
Jeziorska

Licencjat Pedagogiki rodzinnej i opiekuńczo-wychowawczej. Pracuje w zawodzie od 4 lat. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki oraz liczne kursy i szkolenia m.in. zachowania trudne u osób z autyzmem i zespołem Aspergera, profilaktyka i rozpoznawanie przemocy w rodzinie, praktyczne funkcjonowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje realizując studia podyplomowe z zakresu terapii dzieci autystycznych.

Logopeda

Anna
Palmowska

Pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny oraz logopeda. Studiowała Pedagogikę Specjalną o specjalności terapia pedagogiczna. Ukończyła również studia polonistyczne ze specjalnością nauczycielską i logopedyczną. Aktualnie kończy studia podyplomowe na APS w Warszawie.

Nauczyciel rewalidacyjno wychowawczy

Agnieszka
Nadolska

Oligofrenopedagog, pedagog specjalny-atreterapeuta, muzyk o specjalności śpiew solowy. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Szymanowskiego w Płocku.

Nauczyciel-terapeuta

Ewa
Konopka

Magister Pedagogiki ogólnej, absolwentka Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gejsztora w Pułtusku. Od 9 lat pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębokim. Nauczyciel mianowany w trakcie awansu na nauczyciela dyplomowanego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu: oligofrenopedagogiki, wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka, tyflopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną oraz pedagogikę opiekuńczo wychowawczą. Posiada liczne kursy i szkolenia. Nauczyciel mianowany w trakcie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. . Stara się być dla dzieci zawsze pogodna, serdeczna, godna zaufania i uśmiechnięta

Nauczyciel

Ewelina
Benkie

Ukończyła studia licencjackie o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym i studia magisterskie na kierunku Edukacja Wieku Dziecięcego na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach oraz studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki. Ukończyła kurs podstaw terapii dziecka z autyzmem, oraz I stopień języka migowego.

Nauczyciel rewalidacyjno wychowawczy

Grażyna
Adamkiewicz

Nauczyciel z 32 letnim stażem. Ukończone studia z Oligofrenopedagogiki oraz Terapii Pedagogicznej. Wieloletnie doświadczenie w pracy w klasach integracyjnych. Praca indywidualna z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie.

Nauczyciel

Izabela
Adamska

Posiada tytuł licencjata, który uzyskała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie- oligofrenopedagogika. Jest studentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku na kierunku Pedagogika- edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnością z elementami oddziaływań rehabilitacyjnych i wsparcia rodziny. Posiadam kurs- Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne.

Nauczyciel wspomagający

Katarzyna
Adamkiewicz

Magister kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Aktualnie kończy kierunek Terapii Zajęciowej oraz Oligofrenopedagogiki. Studentka Wczesnego Rozwoju Dziecka. Posiada trzy letnią praktykę w indywidualnej pracy z dzieckiem

LOGOPEDA

Marta
Markiewicz

Logopeda ze specjalizacją z neurologopedii. Studia z zakresu logopedii ukończyła na Uniwestytecie Warmińso - Mazurskim w Olsztynie. Specjalizację z zakresu neurologopedii ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od pięciu lat pracuje w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej prowadząc terapię afazji i dysartii u pacjentów po incydentach mózgowych.

Logopeda

Monika
Markowska

Studia magisterskie o specjalności logopedia ukończyła w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Od 7 lat pracuje z osobami niepełnosprawnymi w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki oraz pedagogiki korekcyjno- kompensacyjnej i logopedii szkolnej. Posiada liczne kursy i szkolenia.

Psycholog

Monika
Uchniewska

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie kierunek psychologia kliniczna, ukończyła również studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz podstawowy kurs języka migowego. Od trzech lat pracuje z naszymi dziećmi jako psycholog . Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, aktualnie realizując studia podyplomowe w zakresie Integracji Sensorycznej

Nauczyciel rewalidacyjno wychowawczy

Natalia
Komorowska

Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika, o specjalności Resocjalizacja, a także studia podyplomowe na kierunkach Oligofrenfopadagigika i Przygotowanie Pedagogiczne. Obecnie jest na ostatnim roku studiów magisterskich na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna oraz studiów podyplomowych Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Terapeuta integracji sensorycznej/ Nauczyciel wychowania fizycznego

Nina
Szelągowska

Magister Fizjoterapii, Oligofrenopedagog, Nauczyciel Wychowania Fizycznego. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta Ruchu Rozwiającego W. Sherborn, Diagnostyk Metody Prechtla. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje.

Katecheta

ks. Adam
Ners

Ksiądz Adam Ners, święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 2000 roku, przez 17 lat pracował jako wikariusz w kilku parafiach w Diecezji Płockiej. Od 01 września 2017 roku jest katechetą w naszej szkole oraz pełni funkcje duszpasterskie w Centrum Medycznym Grupa Zdrowie.

Logopeda/ Oligofrenopedagog

Adam
Mierzejewski

Ukończył dzienne studia magisterskie na kierunku Pedagogika Specjalna, Specjalność: Oligofrenopedagogika, na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jest absolwentem podyplomowego studium logopedycznego na Uniwesytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej i logopedycznej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi również terapię logopedyczną osób z afatycznymi i dyzartycznymi zaburzeniami mowy.

Pedagog

Łukasz
Palmowski

Absolwent WSM w Warszawie, SWPW w Płocku oraz MSCDN w Ciechanowie. Nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących w szkole podstawowej i średniej, kierownik szkolenia praktycznego w Publicznej Szkole Policealnej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu. Ukończył liczne studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne m.in. w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, organizacji i zarządzania oświatą oraz inne. Nieprzerwanie podwyższa swoje kwalifikacje.

Adres

Szkoła Podstawowa Specjalna
„Odzyskać Radość”

Śmiłowo 23
09-230 Bielsk

T: 694 880 717
E: szkola@odzyskacradosc.pl

Do pobrania

Harmonogram

Statut